REGULAMIN SKLEPU ONLINE www.igapietruczuk.pl

Regulamin obowiązuje od 18.04.2023 r. 

Stosowane definicje

1.    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.igapietruczuk.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w Sklepie.

2.    Sprzedawca  Iga Pietruczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wirtualna asystentka Iga Pietruczuk pod adresem Droblin 67, 21-542 Leśna Podlaska, NIP: 4960228454, REGON: 524207209, e-mail: iga@igapietruczuk.pl tel.: +48 780 511 257

3.    Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

4.    Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

5.    Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

6.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.    Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.    Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

11. Produkt – wszystkie treści cyfrowe dostępne w Sklepie, takie jak: plik elektroniczny (e-book, szablon wiadomości e-mail), kurs online, konsultacja online

a)   Plik elektroniczny – plik zawierający treść cyfrową przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest w szczególności e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym (każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny).

b)   Kurs online – dostęp do materiałów audio i/lub wideo oraz plików elektronicznych dostarczanych na platformie internetowej, który Kupujący uzyskuje na okres wskazany w wybranym Abonamencie lub dożywotnio, a dostarczenie treści następuje jednorazowo.

c)   Konsultacja online – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon i/lub dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie w opisie tego Produktu.

12. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z niezgodnością zakupionego Produktu z umową.

13. Środowisko cyfrowe sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

14. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.

15. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

16. Konto na platformie kursowej – w przypadku Produktów cyfrowych, z których specyfiki wynika konieczność założenia Konta na platformie kursowej (dostęp do kursu online lub pobrania e-booka) w celu korzystania z Produktu takie założenie Konta może być wymagane, a dane  do logowania (e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

17. Abonament – usługa cyfrowa polegająca na odpłatnym, czasowym korzystaniu z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych, zgodnie z opisem wskazanym dla danego Produktu.

18. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

 Postanowienia ogólne

1.  Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2.  Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3.  Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.

4.  Sprzedawca wystawia faktury VAT.

5.  Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.

6.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową.

7.  Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.  Dostarczenie Produktów cyfrowych, w tym treści cyfrowych odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.

9.  Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktów cyfrowych, w tym treści cyfrowych, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 Formy płatności

1.  Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności w Sklepie:

a)   przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 08160014621733877880000001, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.

b)   płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności tj. PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości.

Zawarcie umowy sprzedaży

1.  Aby dokonać zakupu Produktu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. www.wspieramtwojbiznes.pl/sklep, a następnie wybrać Produkt cyfrowy, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2.  W celu dokonania zakupu Produktu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

a)      dodanie Produktu do koszyka,

b)      wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,

c)       podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Produktu,

d)      wskazanie danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,

e)      wybór formy płatności,

f)        zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu,

g)      opcjonalnie wyrażenie zgody na dostarczenie Produktu cyfrowego przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdzenie przez zamawiającego, że rozumie, iż w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przed upływem tego terminu pobierze Plik lub zaloguje się do Kursu Online lub Konsultacja online zostanie zrealizowana,

h)      potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

3.  Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

4.  Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

5.  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

6.  Sprzedawca dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu online zapisanego w formie PDF, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7.  Sprzedawca dostarczy Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.

Termin realizacji zamówienia wg kategorii produktu

1.    Sprzedawca realizuje złożone zamówienia na Produkty w następujących terminach:

a)      przy płatności online dostęp do zakupionego Produktu w postaci Pliku lub Kursu online jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub danymi rejestracji konta na Platformie. Pobranie Pliku i dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego,

b)      w przypadku płatności tradycyjnych dostęp do Pliku lub Kursu Online nadawany jest w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

2.  Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Sklepie realizowane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1.     Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2.     Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3.     Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

4.     Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem drogą elektroniczną na podany adres e-mail: hello@wspieramtwojbiznes.pl

5.     Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.     Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.     W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

8.     Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

Wyjątki od odstąpienia od umowy w przypadku produktu cyfrowego

1.     Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:

a)   Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,

b)   Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

c)   Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości,

d)   Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

2.     W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego, w tym treści cyfrowej, Konsument lub Klient-Konsument, który w oklicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej, pobierze Plik lub zaloguje się do Kursu online lub skorzysta z Konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.     Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Zgodność produktu z umową

1.     Produkt cyfrowy, w tym treść cyfrowa będzie zgodna z umową, jeśli zgodne z umową pozostają w szczególności jej opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji, jeżeli jest to wymagane dla produktu danego rodzaju.

2.     Oceny zgodności z umową należy też dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj treści cyfrowej i tego, czy:

a)   nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

b)   występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju.

3.     W przypadku niezgodności Produktu z umową (zauważenia wad Produktu w terminie do 2 lat od daty dostarczenia lub udostępnienia Produktu) Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, a gdy nie da się Produktu doprowadzić do zgodności z umową lub gdy będzie to połączone z nadmiernymi trudnościami lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.

4.     W przypadku niezgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje żądanie doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.

5.     Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

6.     Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

7.     Jeśli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy lub brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową lub brak zgodności z umową jest istotny to Konsument lub Klient-Konsument może zażądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

8.     Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

9.     Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktu, w szczególności treści lub usługi cyfrowej, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

10.  Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.

11.  Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Produktu odbiegają od wymogów zgodności z umową, a następnie Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy Produktu.

12.  Dla Produktów dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez cały okres dostarczania Produktu.

13.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację z tytułu niezgodności z umową w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

14.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)      imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,

b)      nazwę zakupionego Produktu,

c)       opis reklamacji,

d)      datę ujawnienia się niezgodności Produktu,

e)      potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

15.  W przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na wystąpienie niezgodności z Umową, Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Produkt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Konsument lub Klient-Konsument obowiązany jest zwrócić nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy, jeśli taki trwały nośnik był dostarczany do treści cyfrowej.

16.  Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta a o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

17.  Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Opinie konsumenckie w sklepie

1.  Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.

2.  Wystawienie opinii o Produkcie i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Produktu dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.

3.  Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca w terminie do 14 dni wysyła Kupującemu link do wystawienia opinii/oceny Produktu lub Sklepu, który prowadzi do, np. ankiety z oceną Produktu i/lub Sklepu lub karty Produktu.

4.  Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Produktu i/lub Sklepu w terminie, np. 30 dni od otrzymania linku umożliwiającego wystawienie opinii.

5.  Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.

6.  Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Produktu i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.  Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.

3.  Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie https://igapietruczuk.pl/polityka-prywatnosci/

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu oraz produktów i usług

1.  Do korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a)     urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

b)     odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

c)     aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

2.  Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

a)      aktualny system antywirusowy,

b)      skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c)       zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d)      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,

e)      oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu formatów, jak .EPUB, .MOBI, .docx, .xlsx, etc.

3.  Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.  Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.

5.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego,

Newsletter

1.       Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.

2.       Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

3.       Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.

4.       Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

5.       Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

6.       Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

7.       Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

Formularz kontaktowy

1.       Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

2.       Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.

3.       Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.

4.       Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

Autorskie prawa majątkowe

1.     Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

2.     Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowane umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.

3.     Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

4.     Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

5.     Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

6.     W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

7.     W szczególności Kupującemu nie wolno:

a)   Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesionego na Plik lub Kurs online.

b)   Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

c)   Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

d)   Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

e)   Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.

 Platforma ODR

1.       Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.

2.       Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3.       Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii Islandii, Liechtensteinie.

4.       Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

5.       Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.     Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

3.     Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4.     Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.     O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.

REGULAMIN SERWISU/STRONY INTERNETOWEJ (DSA)

(treści publikowane w Serwisie przez Użytkownika)

www.igapietruczuk.pl

Obowiązuje od: 11.03.2024r.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu i/lub strony internetowej prowadzonej pod nazwą www.wspieramtwojbiznes.pl jest Wirtualna asystentka Iga Pietruczuk pod adresem Droblin 67, 21-542 Leśna Podlaska, NIP: 4960228454, REGON: 524207209, e-mail: iga@igapietruczuk.pl tel.: +48 780 511 257.
 2. Poniższy Regulamin Serwisu/strony internetowej obejmuje warunki korzystania z usług, w tym zasady dodawania treści cyfrowych przez Użytkownika na stronie Serwisu i ich moderacji przez Właściciela Serwisu, w zakresie takich funkcji strony, jak:
  1. dodawanie opinii na karcie produktu lub stronie sklepu przez Użytkownika,
  1. dodawanie komentarzy blogowych przez Użytkownika na stronie internetowej,
  1. dodawanie komentarzy i/lub postów na fanpage’u prowadzonym przez Właściciela Serwisu w mediach społecznościowych (Facebook: @igapietruczuk, Instagram: @_igapietruczuk, LinkedIn: Iga Pietruczuk).
 3. Niniejszy Regulamin Serwisu jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), dalej: DSA.

Stosowane definicje

 1. W niniejszym Regulaminie Serwisu stosuje się następujące definicje:
  1. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Serwis/Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.wspieramtwojbiznes.pl

 za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystać z funkcji dodatkowych,  jak dodanie treści cyfrowych, w takich usługach, jak:  komentarze, opinie.

 • Użytkownik/Odbiorca usługi – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi pośredniej dostępnej w Serwisie, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej.
  • Usługa hostingu – usługa „hostingu” polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie w ramach usług dodatkowych na stronie Sklepu/Serwisu. 
  • Nielegalne treści –  informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Przykładowy katalog nielegalnych treści został wskazany w szczególności w dalszej części Regulaminu serwisu.
  • Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania niniejszego rozporządzenia; W myśl tej definicji niniejszy Serwis/Sklep nie jest platformą internetową i nie podlega obowiązkom wskazanym w DSA dla platform internetowych.
  • Moderowanie treści – działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Właściciela Serwisu, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z Regulaminem, przekazywanych przez Użytkowników (odbiorców usługi), w tym wszelkie wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, blokowanie/uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika, etc.
  • Koordynator ds. usług cyfrowych – oznacza organ odpowiedzialny za stosowanie i egzekwowanie aktu o usługach cyfrowych (DSA) w każdym państwie członkowskim UE, w tym w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba Właściciela Serwisu i/lub, w którym jest świadczona usługa hostingu.
  • Regulamin DSA/Warunki korzystania z usług – oznaczają klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednich („hostingu” treści) a odbiorcami usług.

Punkt kontaktowy

 1. Właściciel Serwisu wyznaczył punkt kontaktowy dla odbiorców usług, organów państw członkowskich, w tym Koordynatorów ds. cyfrowych, jak i Komisji i Rady Usług Cyfrowych: iga@igapietruczuk.pl
 2. Za pośrednictwem punktu kontaktowego można się skontaktować drogą elektroniczną (e-mail) z Właścicielem Serwisu na potrzeby stosowania niniejszego regulaminu, DSA, a także w celu zgłaszania nielegalnych treści/usług lub produktów w Serwisie/Sklepie.
 3. W celu komunikacji używanym językiem jest język polski ze względu na główne miejsce prowadzenia działaności Właściciela Serwisu oraz język angielski jako szeroko rozumiany przez jak największą liczbę obywateli Unii Europejskiej. 

Nielegalne treści i mechanizmy zgłaszania

 1. Użytkownik (odbiorca usługi) dodając treści i inne informacje w ramach przewidzianych przez Właściciela Serwisu dodatkowych funkcji Strony/Sklepu, o którym mowa w §1 (Postanowienia ogólne) punkt 2, jest zobowiązany do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Właściciel Serwisu wdraża adekwatne mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści oraz reagowania na nie podejmując bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 3. Zabronione jest dodawanie nielegalnych treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w szczególności takich, jak: 
  1. wulgarne, obraźliwe, nawołujące do przemocy lub popełnienia przestępstwa,
  1. naruszające prawa autorskie, w tym przywłaszczenie autorstwa i/lub wprowadzanie w błąd co do autora części lub całości utworu podlegającego ochronie prawnej,
  1. piętnujące lub wykluczające ze względu na płeć, seksualność, wyznanie, religię, stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, etc.
  1. nieodpowiednie dla dzieci i/lub młodzieży,
  1. naruszające dobre obyczaje i/lub dobre imię osoby fizycznej lub prawnej, w tym krzywdzące opinie, 
  1. ujawniające i/lub naruszające dane osobowe osób trzecich, 
  1. szerzące dezinformację, wprowadzające w błąd, w tym o charakterze handlowym dużej objętości,
  1. promujące patologiczne zachowania i wzorce,
  1. promujące treści o charakterze seksulanym,
  1. promujące alkohol, substancje odurzające i inne używki, 
  1. promujące nielegalne usługi i/lub produkty/towary, treści niezwiązane z tematyką Serwisu, 
  1. inne treści, które ze względu na swój charakter i kontekst mogą zostać uznane za nielegalne lub zabronione prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 4. Treści dodawane przez Użytkowników są moderowane przez Właściciela Serwisu. 
 5. Właściciel Serwisu umożliwia dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie obecności w jego usłudze określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści pod adresem e-mail wyznaczonego punktu kontaktowego, tj.: iga@igapietrczuk.pl
 6. W celu umożliwienia i ułatwienia oceny w zgłoszeniu Użytkownik lub dowolna osoba lub podmiot trzeci zobowiązani będą podać następujące informacje, zgodnie z art. 16 DSA, tj.:
  1. uzasadnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważa, że dana treść jest nielegalna,
  1. dokładne wskazanie lokalizacji nielegalnej treści, takiej jak dokładny adres/adresy URL, a w stosowanych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające jej umiejscowienie na stronie (screen, zdjęcie), etc.
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  1. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 7. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej lub podmiotu zgłaszającego, Właściciel Serwisu przesyła bez zbędnej zwłoki tej osobie lub podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 8. Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Właściciela Serwisu, ale nie póżniej niż w ciagu 3 dni roboczych.
 9. Decyzja podejmowana jest przez Właściciela Serwisu w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 10. Decyzja jest podejmowana przez Właściciela Serwisu bez użycia zautomatyzowanych narzędzi.
 11. Osobie lub podmiotowi zgłaszającemu przysługiwać będzie odwołanie na decyzję Właściciela Serwisu.
 12. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Właściciel Serwisu przesyła swoją decyzję osobie zgłaszającej lub podmiotowi zgłaszającemu, jeśli posiada ich dane elektroniczne, informując jednocześnie o możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

Uzasadnienie dla Użytkownika w przypadku nielegalnych treści

 1. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o wszelkich ograniczeniach wynikających z podjętej przez niego decyzji w stosunku do nielegalnych treści lub niezgodnych z Regulaminem, przez niego dodanych, wraz z uzasadnieniem, o ile posiada jego elektroniczne dane kontaktowe.
 2. Informacji udziela się najpóźniej od dnia nałożenia ograniczenia, bez względu na powód i sposób jego nałożenia. Informacji nie udziela się natomiast w przypadku, gdy nielegalne treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości lub ich ograniczenie jest skutkiem otrzymania nakazu przez Właściciela Serwisu od jednego z organów państw członkowskich UE.
 3. Możliwe ograniczenia i konsekwencje dla Użytkownika i/lub nielegalnej treści mogą obejmować: 
  1. usunięcie nielegalnej treści,
  1. ograniczenie w zakresie jej widoczności w Serwisie,
  1. uniemożliwienie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,
  1. zablokowanie konta Użytkownika na stronie/fanpge’u,
  1. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi dla Użytkownika, etc.
 4. Właściciel Serwisu w uzasadnieniu podjętej decyzji wskaże Użytkownikowi następujące informacje:
  1. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści,
  1. jakie konsekwencje lub ograniczenia zostały przez niego podjęte co to nielegalnej treści,
  1. wszelkie fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę lub podmiot zgłaszający, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy Właściciela Serwisu oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,
  1. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi,
  1. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z Regulaminem,
  1. informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
 5. Użytkownikowi przysługiwać będzie odwołanie na decyzję Właściciela Serwisu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W przypadku gdy Właściciel Serwisu poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

Zmiany Regulaminu

O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Właściciel Serwisu poinformuje Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem, dając im możliwość zapoznania się i/lub wypowiedzenia usługi, w ramach której jest on stosowany, przed terminem wejścia w życie.